Priebeh mimosúdneho riešenia sporu

Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov
line

Priebeh mimosúdneho riešenia sporu

1. krok - Oslovenie druhej strany

Oslovenie druhej strany sporu mediátorom s ponukou na mimosúdne riešenie sporu emailom, poštou alebo telefonicky.

2. krok - Mimosúdne riešenie sporu

Po prijatí ponuky druhej strany sporu riešiť ho mimosúdne prebieha mimosúdne riešenie sporu. (Ak druhá strana sporu neakceptuje ponuku mediátora do 14 dní, pokus o mimosúdne riešenie sporu nie je uskutočniteľné a iniciátor môže riešiť spor súdnou cestou. Na dohode o mimosúdnom riešení sporu, resp. mediácie sa overia podpisy zúčastnených strán.)

3. krok - Výsledná mimosúdna dohoda

Mediátor pripraví výslednú „Dohodu o mimosúdnom riešení sporu“, ktorú zašle zúčastneným stranám a slúži ako doklad o tom, na čom sa dohodli pri riešení ich sporu.

line