Druhy sporov

Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov
line

Druhy sporov

Susedské spory

– zahŕňajú rôzne druhy susedských otázok týkajúce sa napr. domácich zvierat, hluku, parkovania, podmienok údržby majetku, dlhy medzi susedmi a iné nezhody.

Rodinné spory

– zahŕňajú otázky sporov v rodine, vyporiadanie dlhov v rodine, úteky detí z domova, zo školy, prispievanie zaopatrených dospelých detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti na chod domácnosti a iné spory medzi rodinnými príslušníkmi.

Starostlivosť o deti a výživné

– zahŕňajú otázky v porozvodovom konaní (dohoda môže byť spísaná aj pred aktom rozvodu) návštevy rodičov a podporu dieťaťa po rozvode, rozdelenie starostlivosti o dieťa, spory pre neplatenie vyživovacieho príspevku, spor o výšku vyživovacieho príspevku, zmena výšky vyživovacieho príspevku, rodičovské plány pre dieťa atď.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

– zahŕňa vyporiadanie majetku manželov nadobudnutého počas trvania manželstva (nezahŕňa majetok nadobudnutý darovacou zmluvou, dedičstvom počas manželstva a pod.).

Spory o majetok, dedičstvo

– zahŕňa spory o rozdelenie dedičstva a majetku, prípadne poškodenia majetku.

Obchodné spory

– zahŕňa dodávateľskoodberateľské vzťahy, spory obchodných partnerov, nedodržiavanie splatnosti faktúr, resp. nezaplatenie faktúr medzi firmami (živnostníkmi), ďalej kontraktačné záležitosti, nedodržanie zmlúv, konštrukčné chyby, nesplácanie poskytnutého úveru, získanie majetku a peňazí späť, spory týkajúce sa orgánov spoločnosti a iné.

Pracovnoprávne alebo zamestnanecké resp. zamestnávateľské spory

– zahŕňa najčastejšie otázky týkajúce sa ukončenia pracovného pomeru a súvisiacich pracovnoprávnych nárokov a skutočností, nevhodné sexuálne správanie na pracovisku, spory v kolektíve, spory medzi nadriadeným a podriadeným, majiteľom firmy a zamestnancami.

Spory medzi organizáciami vo verejnej správe

– zahŕňa problémy, resp. nezhody v rámci verejnej správy, resp. štátnej správy a samosprávy.

Ďalšie spory

– ak ste nenašli medzi uvedenými spormi ten ktorý sa týka Vás, oslovte ma prosím zaslaním emailu na peter.bernat@mimosudne.eu alebo telefonicky na 0905 120 200 a ja Vám obratom poskytnem informáciu či je možné uvedený spor riešiť mimosúdne, resp. mediáciou.

line